InterCommunity 2015 – Bringing the Internet Society community together

InterCommunity 2015 - Bringing the Internet Society community together

See the high res #EventCanvas below:

#InterCommunity15 #EventCanvas for Internet Society

#InterCommunity15 #EventCanvas for Internet Society